Uitgangspunten

Onze missie:“De Beatrixschool is een veilige school, waar kinderen veel leren en met plezier naar toe gaan”.

Leerkrachten, kinderen en ouders werken er hard aan om dit ideaal te bereiken.

Hoe doen we dat?

Op de eerste plaats door ervoor zorgen dat kinderen zich thuis voelen bij ons op school, dat ze zichzelf mogen zijn, dat ze merken dat ze erbij horen en dat ze gewaardeerd worden.
We kiezen voor een positieve benadering met daaraan gekoppeld duidelijke afspraken en regels. Pas als die veiligheid er is, kan een kind ten volle profiteren van de mogelijkheden tot ontplooiing, die de school te bieden heeft. We staan voor kwalitatief goed onderwijs, dat afgestemd is op alle leerlingen die de school bezoeken; ieder kind moet zoveel mogelijk krijgen wat het nodig heeft. We willen “eruit halen wat erin zit”. Het liefst willen we kinderen leren leren. Daarmee bedoelen we dat we niet alleen informatie willen aanreiken, maar dat we kinderen ook willen leren hoe ze zelf die informatie kunnen vinden en toepassen. Leren houdt voor ons meer in dan het opdoen van kennis. We willen kinderen meer waardevols meegeven dat hen in het leven van pas komt. Daarbij denken we dan bijvoorbeeld aan zelfvertrouwen en zelfkennis, goed leren omgaan met anderen en met emoties en gebruik maken van eigen en andermans creatieve mogelijkheden.

De sfeer op school

Op onze school heerst een prettige, rustige werksfeer, waarin kinderen, leerkrachten en ouders zich goed voelen.
Iedereen hoort erbij; iedereen mag altijd meedoen.
Pesten, schelden, kinderen links laten liggen of uitsluiten zijn zaken die niet geaccepteerd worden.
Leerkrachten gaan met respect en waardering om met de kinderen en vragen dit ook van hen in de omgang met elkaar.
We hechten belang aan orde en regelmaat. Die ondersteunen het gevoel van veiligheid.
Die goede sfeer, die prettige omgang met elkaar ontstaat uiteraard niet vanzelf: daar moet aan gewerkt worden, elke dag. Net zo goed als rekenen, taal en lezen geleerd moeten worden, moet goed met elkaar omgaan ook geleerd worden. Net zo goed als kinderen met rekenproblemen extra hulp nodig hebben, hebben kinderen met omgangsproblemen ook hulp nodig.
Die hulp geven we op de eerste plaats door te praten met kinderen, en kinderen ook samen te laten praten. Het is heel belangrijk dat ze leren om problemen, ruzies of irritaties met elkaar uit te praten.
Als we merken dat er problemen zijn tussen kinderen onderling, doen we niet net of er niets aan de hand is. We helpen de kinderen naar elkaar toe verwoorden, waarom ze zo boos of verdrietig zijn. We proberen samen duidelijk te krijgen, waardoor het conflict ontstaan is en helpen hen begrip op te brengen voor elkaars mening. We maken ze duidelijk wat wel en wat niet kan en tot slot geven we hen tips en laten ze zelf zoeken naar mogelijkheden om in het vervolg beter met een dergelijke situatie om te gaan.

Openbaar onderwijs

Onze school is een openbare school. Dit betekent dat in principe ieder kind welkom is. Een openbare school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun levensovertuiging of godsdienst.
Onze veelvormigheid betekent niet dat de school geen mening heeft, of neutraal is. Er worden meningen van verschillende kinderen en ouders aan de orde gesteld, zonder één overtuiging als de juiste aan te merken.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren respect te hebben voor anderen en dat zij openstaan voor de veelheid van levensopvattingen in Buren en ergens anders.

BasisBuren

De Beatrixschool is één van de dertien scholen van BasisBuren, een zelfstandige stichting, waarvan het bestuur wordt gevormd door een Raad van Toezicht. De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van de directeur-bestuurder. Op school is de schoolleider het aanspreekpunt voor alle betrokkenen.
Ouders en personeel worden bij het bestuur betrokken door middel van de medezeggenschapsraad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Kwaliteit van ons onderwijs

Het geven van kwalitatief goed onderwijs staat hoog in ons vaandel, maar het kan altijd beter. Net als de kinderen zijn de leerkrachten op school steeds aan het leren. De maatschappij is steeds aan ontwikkeling onderhevig en de school zal in die ontwikkeling mee moeten gaan. We proberen dat voor elkaar te krijgen door nascholingscursussen te volgen; bij iedere leerkracht is nascholing een vast onderdeel van het takenpakket.
Deze plannen zijn nader uitgewerkt in het schoolplan.

De zorg voor alle leerlingen

Kinderen komen naar school om iets te leren. Sommige kinderen hebben daar geen moeite mee en kunnen zelfs meer.
Andere kinderen hebben extra hulp en extra oefening nodig.
Ons onderwijs is grotendeels klassikaal georganiseerd.
Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep.
De leerkrachten proberen in hun groep elk kind passend onderwijs te geven. Dat noemen we tegenwoordig “onderwijs op maat” of “adaptief onderwijs”. We werken er hard aan om dit zo goed mogelijk te verwezenlijken.

Samen met de ouders

De kinderen zijn een groot deel van de dag bij ons op school.
De verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs ligt bij het team. Maar samen met de ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van elk kind. Ouders zijn dan ook welkom om de kinderen in hun klas te brengen, te komen praten over kinderen, het werk te bekijken, te helpen enz. Alle leerkrachten hebben regelmatig contact met de ouders. Wanneer u het wilt, kunt u ook actief deelnemen aan het schoolleven. U kunt bijv. meehelpen in de diverse werkgroepen of in de klassen zelf.
Ook kunt u lid worden van de medezeggenschapsraad of ouderraad.

Kletsklas

Kletsklas

Je bekijkt 1 - 3 van 3 items

Laatste nieuwtjes