Diversen

Eten en drinken tijdens de pauze
Kinderen mogen iets meenemen om tijdens de ochtendpauze te drinken of te eten: bijv. fruit of iets anders gezonds.

Hoofdluis
Elke tweede dinsdag na de schoolvakantie wordt er gecontroleerd. We vragen u om lang haar van de meisjes in een simpele staart te doen, omdat het anders veel tijd kost om alle creaties los te maken.
Bij meldingen krijgt u een telefoontje van de schoolleider of de leerkracht.

Gevonden voorwerpen
Mocht uw kind iets kwijt zijn, kom dan even kijken op school. In de hal staat een witte mand met gevonden voorwerpen. Sleutels en kleine dingetjes worden op het prikbord in de gang geprikt.

Jeugdtijdschriften
In het begin van het schooljaar biedt de school de leerlingen folders aan van verschillende tijdschriften. Met behulp van deze folders kunt u zich voor één of meerdere tijdschriften abonneren. Eventuele abonnementen verlopen buiten de school om.

Sponsorbijdragen
Door sponsoring kunnen wij financiële speelruimte creëren. Met dat sponsorgeld kunnen wij allerlei extraatjes doen. Wij staan dan ook positief tegenover sponsoring. Wij willen graag op een verantwoorde en zorgvuldige manier met sponsoring omgaan. Daarom moet de sponsoring aan een aantal voorwaarden voldoen.

Sponsoring moet passen bij waar ”De Koningin Beatrixschool” voor staat.
Sponsoring mag niet de onafhankelijkheid van ons onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
Sponsoring mag ons onderwijs niet beïnvloeden.
Bovengenoemde punten staan uitgebreid in het convenant sponsoring. Alle sponsoractiviteiten die de school onderneemt wordt gecoördineerd door de schoolleider zij doet dit in overleg met het personeelsteam en de medezeggenschapsraad. Ouders die klachten hebben over de sponsoring, kunnen een klacht indienen bij de schoolleider.
Op het moment dat wij een sponsoractiviteit opzetten, zullen wij u informeren middels de “Nieuwsbrief”.

Vereniging Openbaar onderwijs
Ondanks alle informatie in deze gids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan een van de teamleden of aan de directeur. Vragen over onderwijs in het algemeen en vragen die u liever eerst met een onafhankelijk iemand wilt doorspreken, kunt u voorleggen bij 5010.

5010 is de vraagbaak voor ouders over openbaar onderwijs. Telefonisch op nummer 0800 5010 toets 4, op schooldagen tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Digitaal via de website http://www.50tien.nl. Op de site vindt u veel vragen en antwoorden en heeft u de gelegenheid om zelf een vraag te stellen, die per e-mail wordt beantwoord. Bij 5010 kunt u terecht voor al uw vragen over openbaar onderwijs. Nadat u 0800 5010 heeft gekozen, toetst u 4 voor vragen over openbaar onderwijs.

Inspectie van het onderwijs
Ook als u algemene vragen heeft aan de inspectie, verwijzen we naar bovenstaand telefoonnummer. Verdere informatie kunt u lezen op de website: http://www.onderwijsinspectie.nl . Het email adres is: info@owinsp.nl.

BEPO Plusteam
Iedere basisschool heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd welke mogelijkheden kunnen worden ingezet om passend onderwijs te bieden voor hun leerlingen. Daarmee geeft de school ook de grenzen van haar mogelijkheden aan.

Het kan gebeuren dat de ondersteuning die de reguliere basisschool voor de leerling kan bieden, ontoereikend is. In dat geval heeft de school de mogelijkheid gebruik te maken van aanvullende middelen die het samenwerkingsverband (BEPO: Betuws Passend Onderwijs) beschikbaar stelt. Dat heet ‘plusondersteuning’.

De inzet van deze ‘plusondersteuning’ is erop gericht de leerling met specifieke onderwijsbehoeften in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te geven in een reguliere basisschool.

Het samenwerkingsverband bundelt de beschikbare expertise in het ‘BEPO plusteam’. Dit team bestaat uit gespecialiseerde medewerkers die het samenwerkingsverband beschikbaar stelt aan de school bij het tot stand brengen van extra ondersteuning voor de leerling.

Het plusteam helpt de intern begeleider en de leerkracht bij het in kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het geven van extra ondersteuning.

Het plusteam omvat twee disciplines:

-De plusconsulent: deze functioneert voor school als eerste lijnondersteuner. De intern begeleider onderhoudt de contacten met de plusconsulent. Wanneer de vraagstelling inhoudelijk complex is, kan de plusconsulent de hulp inroepen van een themaspecialist.

-De themaspecialist: deze levert diepgaande inhoudelijke deskundigheid over de onderwijsbehoeften van de leerling en de daarmee samenhangende extra ondersteuningsmaatregelen.

Elke school krijgt jaarlijks de beschikking over een ‘urenbudget’. In samenspraak met de intern begeleider stelt de plusconsulent de werkwijze en inzet van het plusteam voor het betreffende schooljaar vast.

BePO
Oranje Nassaulaan 41
4101 JS Culemborg

Kletsklas

Kletsklas

Je bekijkt 1 - 3 van 3 items

Laatste nieuwtjes